Isikuandmete ja küpsiste töötlemise tingimused INZMO

Isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi „Tingimused“) selgitavad, kuidas INZMO GmbH (edaspidi “INZMO”), asukohaga Ebertstrasse 2, 10117 Berliin, Saksamaa töötleb isikuandmeid INZMO veebilehtedel ja mobiilirakendustes.

INZMO vahendab INZMO rakenduste ja veebilehtede kaudu kindlustusteenuseid. INZMO on isikuandmete vastutav töötleja. Kindlustusteenuste pakkumise puhul on kindlustusselts kaasvastutav töötleja.

Milliseid isikuandmeid töötleme

INZMO töötleb järgnevaid isikuandmeid:

Millistel eesmärkidel isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kindlustusteenuste vahendamiseks ja pakkumiseks. Samuti kahjukäsitluseteenuste pakkumiseks.

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmeid võidakse töödelda ka õigustatud huvi alusel, kui on vaja lahendada kindlustusteenustega seotud vaidlusi.

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele

INZMO vahendusel ostetud kindlustuspoliisi isikuandmed edastatakse kindlustusseltsile. Kindlustusseltsi andmed kuvatakse INZMO rakendustes ja veebilehtedel.

Jaemüügiettevõtted võivad INZMO platvormi kaudu vahendada kindlustusteenuste pakkumisi, sisestades kliendi andmed ja korraldades tasu maksmise. Kui kindlustusteenuse ostetakse jaemüügiettevõtete vahendusel, kes kasutavad INZMO platvormi, siis avaldatakse jaemüüjale kindlustusteenuse ostmisega seonduvad isikuandmed (kliendi nimi, summa ja kuupäev).

Kahjukäsitlusjuhtumite korral edastatakse isikuandmed kahjujuhtumeid lahendavale kahjukäsitlejale ja kindlustusseltsile. Samuti jaemüügiettevõttele, kes korraldab seadme vahetuse.

INZMO vahendatavate kindlustusseltside, kindlustusteenusete pakkujate, kahjukäsitlejate ning jaemüügiettevõtete andmed on avaldatud INZMO rakendustes ja veebilehtedel sõltuvalt teenuse kättesaadavusest vastavas riigis.

INZMO võib kaasata kolmandaid isikuid pakkumaks INZMO teenuseid (nt raamatupidamine, IT-teenused, logistikaettevõtted jne). Sellisel juhul edastatakse ettevõtetele isikuandmed, mis on teenuse osutamiseks vajalikud ning tagatakse, et ettevõtted tagavad isikuandmete kaitse vastava taseme.

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmeid hoiustatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu territooriumil. INZMO on rakendanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

Turvalisuse tagamiseks:

Isikuandmete säilitamine

INZMO säilitab kontoga seotud isikuandmeid kliendisuhte lõppemiseni. Kindlustusteenuste ja kahjukäsitlustega seotud isikuandmed säilitatakse kindlustusseltsi ja kahjukäsitleja poolt kehtestatud tähtajani või seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

Õigus tutvuda isikuandmetega, kustutada ja üle kanda isikuandmeid

Isikuandmetele juurdepääsu, parandamise, kustutamise ja ülekandmise nõuded tuleb esitada INZMO-le.

Kui isikuandmeid, mille kustutamist nõutakse, peab säilitama tulenevalt raamatupidamise või kindlustustegevust reguleerivatest seadustest, siis INZMO informeerib sellest isikut ning selgitab, milline on kustutamise kord. Kindlustusseltside ja kahjukäsitlejatele edastatud isikuandmed säilitatakse nende poolt määratatud tähtaja jooksul. INZMO ei ole selliste isikuandmete vastutav töötleja ega saa nõuda kindlustusseltsidelt ja kahjukäsitlejatelt isikuandmete kustutamist. Sellise nõude peab isik esitama otse kindlustusseltsile ja kahjukäsitlejale.

Kui andmetöötlus toimub nõusoleku alusel, võib nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Teadete edastamine ja otseturustus

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutakse selleks, et teavitada INZMO teenustest, muudatustest või tehnilistest täiendustest.

INZMO otseturustusteadete saatmiseks küsitakse nõusolek INZMO rakenduses konto registreerimisel. Otseturustusteadete saamisest on võimalik loobuda.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste, taotluste või kaebuste korral tuleb pöörduda INZMO poole. Isikul on õigus pöörduda kaebusega andmekaitse järelevalveasutuse poole.

Muudatused

INZMO-l on õigus ühepoolselt muuta isikuandmete töötlemise tingimusi. Muudatustest teavitab INZMO veebilehtedel ja rakendustes avaldades uued tingimused.

Küpsised

Küpsised on failid, mis saadetakse seadmesse, mille kaudu veebilehte või rakendust kasutakse. Küpsised võivad olla seansipõhised või alalised. Seansipõhine küpsis kustutatakse peale seansi lõppu. Alaline küpsis jääb seadmesse aegumistähtajani.

Küpsiseid jaotatakse esimese ja kolmanda osapoole küpsisteks. Esimese osapoole küpsised kuuluvad kasutatavale veebi- või mobiiliteenusele, kolmanda osapoole küpsised kuuluvad teistele ettevõtetele (nt veebiliikluse analüütika).

INZMO veebilehtedel kasutatakse küpsiseid kogumaks teavet selle kohta, kuidas veebi- ja mobiiliteenuseid kasutatakse. Selle informatsiooni abil parandatakse ning täiustakse veebilehtede funktsionaalsust ning teenuste kvaliteeti.

Küpsised aitavad muuta veebilehe või rakenduse kasutamise mugavamaks, kuna salvestavad kasutaja seadistused ja eelistused.

INZMO veebilehtedel ja rakendustes kasutatavad küpsised:

Küpsis Periood Allikas Tüüp Eesmärk
Veebileht
site_lang sessioon INZMO Tehniline Säilitab valitud keelelise eelistuse
default_page sessioon INZMO Tehniline Säilitab valitud veebilehe riigi eelistuse
_gid 24 tundi Google Analüütiline Kasutatakse külastajate andmete jälgimiseks
_gat 1 minut Google Analüütiline Kasutatakse külastajate andmete jälgimiseks
_ga 2 aastat Google Analüütiline Kasutatakse külastajate andmete jälgimiseks
_ceg.u 3 kuud Crazy Egg Analüütiline Kasutatakse külastaja sessiooni jälgimiseks
_ceg.s 3 kuud Crazy Egg Analüütiline Kasutatakse külastaja sessiooni jälgimiseks
_ewsb 30 minutit Voog Analüütiline Voog veebilehe külastajate andmed statistiliseks teenuseks
_ewsa 2 aastat Voog Analüütiline Voog veebilehe külastajate andmed statistiliseks teenuseks
Rakendus
INZMOSID Sessioon INZMO Tehniline Kasutatakse käimasoleva sirvimisseansi jälgimiseks

Kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid analüütika eesmärkidel, sealhulgas sihitud turunduseks ning parema ülevaate saamiseks INZMO veebilehtede ja rakenduste kasutusest.

Küpsiste kontrollimiseks on võimalik veebilehitseja seadistada küpsiseid aktsepteerima, keelama või teavitama.

Viimati muudetud: 15.02.2019